Finans og omsetting


Den fulle og hele sannheten om en eiendomstransaksjon oppstår kun i lys av etterpåklokskap, derfor er det så viktig at vi som takstmenn leverer så tydelig informasjon som mulig til både kjøper og selger. 

j. M. Allertsen

Verditakst

Dette er jo klassikeren i Tromsømarkedet. Vi leverer flere hundre rapporter som dette gjennom et år. Dette er det meglere i Tromsø ser etter, og vi har svært høy kvalitet på våre rapporter. Det vi ser etter er en generell beskrivelse, hundre prosent korrekte arealopplysninger og så ser vi etter forhold knyttet til avhendigslova som kan skape problemer for kjøper eller selger i ettertid. Vi leverer alltid med en arealskisse fra Arealpro.no som selger kan bruke til å kontrollere informasjon om det skulle være variasjoner fra siste måling. Dette er lovens minstekrav i forbindelse med omsetting av eiendom. For finansiering alene er dette utelukkende den korrekte rapporten. 


Tilstandsrapport

Dette er et produkt som normalt sett kun brukes dersom selger ikke kan si så mye om eiendom selv. Det vil være for eksempel dødsbo eller objekter som har vært leid ut over mer enn ett år. Denne rapporten er uansett et svært godt alternativ til verditakst, men koster ofte dobbelt så mye, og tar for oss, dobbelt så lang tid. Så det det kommer ned til er, om verditakst er dekkende så er dette godt nok. Men vi vil naturligvis anbefale alle en tilstandsrapport fordi det innebærer informasjon om tilstand. Og dette bidrar til redusert risiko for fremtidige reklamasjoner mot selger. Disse rapportene inneholder informasjon om tilstand, feil på bygg og hva som kan kreves for å rette disse. Verdi og areal fra arealpro.no følger også med i disse rapportene.

Andre verdivurderinger

Det er en rekke andre vurderinger vi bistår med på regulær basis. Blant annet verdi på hytter og fritidseiendommer. Vurderinger av tomter. Vurderinger av prosjekter og oppfølging av byggeprosjekter med forhåndstakst. Vi har regelmessig kontakt med banker i forbindelse med konkurser, tvangssalg, berging av verdier etter brann, skade eller konkurs. Her er det en rekke forhold som vi kan bistå med, men et godt og korrekt mandat vil hjelpe bra. Ta kontakt om du har noe spesielt for hjertet. Det er godt mulig vi kan bistå med å finne en praktisk løsning for din unike situasjon. 


For kjøper og selger

Det er ikke slik at vi uten unntak jobber for selger. I noen tilfeller er det kjøpere som ønsker bistand. Da stiller vi opp. Mot svakere takstmenn har vi på befaring med potensielle kjøpere avdekker forhold som oljetanker, feil på bad, arealsvikt og mer tidligere. Vi kan bistå kjøpere, men det er risiko knyttet til å ta oss med på befaring. Husk det om du ønsker bistand i forhold til kjøp av eiendom. Så om du skal kjøpe bolig, send oss gjerne prospekt så går vi over dette om du vil bestille, og det kan hende du sparer deg for noen fremtidige utgifter og bekymringer. Vurdering av risiko er noe vi er svært erfarne med. 

Skade og reklamasjon


Bygninger lever på mange måter sitt eget liv, og ting skjer. Håndverkerne som bygger, og løsninger de velger kan ha mye å si for levetiden på den enkelte bygningsdel.

j. M. Allertsen

Skaderapporter

Dersom en uønsket hendelse har oppstått, akutt eller over tid. Og dersom dette er noe du trenger å få dokumentert så kan vi bistå. Vi hjelper deg gjerne med kalkyler på anslått kostnad, samt vurdering av potensielt ansvar dersom noen andre kan klandres for denne plutselige hendelsen. I disse rapportene er det dokumentering av skadeårsak, omfang og konsekvens som er nummer en. Vi ser også på kostnader og potensiell regress om noe slikt skulle være tilfelle. Her blir det ofte etterforskning og åpning av vegger for å finne all tilgjengelig informasjon som bygget sitter inne med. 


Reklamasjonsrapporter

Dessverre gjør ikke entreprenør alltid som lovet. Og dessverre tar det ofte flere år før bygget avslører sine grusomme hemmeligheter om feil i utførelse eller mangel på kunnskap om praktisk byggningsfysikk. I slike tilfeller hvor man har en klar utførende å anklage går vi grundig til verks med dokumentering av faktiske forhold som bidrar til at dette kan regnes som bygningsfeil, vi ser på praktiske gode løsninger og hjelper til med å beregne kostnader for utbedring. Det finnes svært detaljerte krav til byggverk.  

Andre vurderinger

Det kan jp være at en bedrift går konkurs, og bank står med ett prosjekt de ikke vet hva vil koste å gjennomføre. Det kan skje at et hus brenner ned, og ingen egentlig vet hva det ville kostet å bygge det på nytt. Det kan være en boligeier som planlegger et prosjekt, men som vil vite litt mer om budsjett før man går i gang med kontrahering. Ofte ser vi også behov for alternativvurderinger, altså hva det ville koste å løse byggetekniske utfordringer på den ene eller andre måten. Ring oss om du står overfor en utfordring.


For eier, retten og selskap

Det er nå engang slik, at eiendom koster mye penger. Og penger har gjennom tidene alltid vært en kilde til glede og konflikt Vi, i vårt firma tuller ikke med andres penger, og har full respekt for andres verdier. Det er derfor viktig for oss å fremstå som objektiv og nøye. Vi dokumenterer våre påstander og finner ikke på kreative innfall. Vi leverer våre skade og reklamasjonsrapporter med lojalitet til bygget og hva bygget trenger mer enn våre kunder. Vi har fokus på tingretten og lagmannsretten fra dag en. Det har spart våre kunde for mye penger gjennom årene. 

Næringseiendom


Leserne av disse rapportene kan og vet ofte mer enn meg selv om verdi på næringseiendom, derfor fokuserer jeg svært på å danne ett korrekt inntrykk av eiendommen, og alt jeg kan fange opp av tekniske forhold og informasjon om lokalmiljøets utvikling på stedet eiendommen er plassert. 

j. M. Allertsen

Verdivurdering

Verdien på næringseiendom er sterkt forbundet med eiendommens faktiske inntekter og andre vurderinger man legger til grunn. 

Vi ser det som en viktig oppgave å vurdere de faktiske inntekter og det grunnlaget som ligger til for inntekter. Avtaler avtalers varighet og leietakeres soliditet.

Eiendommens potensiale, dersom slikt finnes, vurderes nøye ut fra fordeler, bakdeler, muligheter og trusler.

Hver dag jobber vi aktivt i markedet for å samle informasjon slik at modeller for sammenlignbare salg kan være mulig å oppnå i et vanskelig marked for akkurat dette. Men som faktor virker det utmerket.   


Potensiale og nærområdet

Det er en rekke forhold som potensielle lesere ikke alltid har like inngående kunnskaper som som dagens eier. For eksempel kommunens utvikling, pågående reguleringsplaner, vurderinger knyttet til nærliggende prosjekter og mer. Vi lytter til våre kunder med begge ører, og gjør gode analyser basert i kilder til offentlig informasjon knyttet til utvikling og potensiale. Vår standard-beskrivelse innebærer innhenting av tall for flere forskjellige kilder for dannelse av pågående utvikling i området. 

Grunnlag til best mulig utnyttelse, og inntekt, innen et realistisk perspektiv er det ikke alltid like lett å vurdere. Men vi prøver så godt vi kan i dialog med rekvirent å finne ut av dette for dette området.  

 

Teknisk beskivelse

Bygningens konstruksjon, tekniske anlegg, spesielle tilpassinger og generelle mangler som innen kjøkkenforskriften og brannforsikriftene er nå det det en gang er. Dette fremkommer tydelig i våre rapporter. Hvordan disse forhold spiller en rolle opp mot for eksempel forsikringsverdi eller teknisk verdi generelt er ofte vanskelig å si. Men det at kjøper vil ha interesse av standard på eiendom for der videre å kunne gjøre egne vurderinger er det ingen tvil om. Og det leverer vi, informasjon slik at leser kan forså hvilken type standard bygningen er i med konstruksjoner og tekniske anlegg. I våre rapporter gir vi en potensiell kjøper den informasjon som trengs for vurdering av fremtidige, forutseende kostnader og behov for avsetting til vedlikehold. Vinn, vinn, vinn. Vi satser på rapporter av høy kvalitet.  


kompetanse hos leser

Innen næringsmarkedet må man anta en potensiell leser, eller potensiell kjøper sitter på evner og kompetanse for å danne egne vurderinger. Hvordan eiendommen passer inn i kjøpers portefølje er ikke noen noen kan vite. I det ligger det at næringsiendom har en unik verdi for en unik potensiell kjøper. Og for mange kjøpere er det ikke like lett å synliggjøre hvilken verdi eiendom har for presist de. Dette kan vi også bistå med. Prinsippene som legges til grunn er de samme som med næringstakst, men vet man besparelsen på en reise på ti minutter for eksempel så får man et mer nøyaktig svar, og flere konkrete regnestykker å vurdere ut fra. Her kan vi bistå med god dokumentasjon til styret. Det er lettere å finne kjøpers verdi, enn selgers verdi om man legger alternative kostnader til grunn.  

Rådgiving i byggeprosjekt 


Når vi, nesten uten unntak, finner momenter som ville spart tid, ressurser eller forbedret kvalitet i byggeprosjekter som pågår. Skulle det bare mangle om vi ikke stilte vår kompetanse til rådighet for byggherrer og entreprenører der ute. Vinn vinn vinn er mottoet vi jobber etter. Det optimale prosjektet har vi enda ikke sett. Men vi vil hjelpe våre kunder så nært som mulig. Vi deltar ikke i forhandling, og er loyal mot bygget og prosjektet. 

j. M. Allertsen

Før posjektet starter

Det er en rekke forhold som byggherre trenger å få på plass før et prosjekt kan starte. Blant annet tomteforhold og potensiell utnyttelse, i henhold til reguleringsplan og arealplan som kommunen har laget. Deretter tegninger og prosjektering. Men så videre planleggingen av selve boligen og prosjektet, valg av entreprenør og underskriving av kontrakt. Prosjektet må gjerne finansieres og da er vi der for forhåndstakst, og når det skal søkes til kommunen om oppføring er vi der for tredjepartskontroll på bad og tetthetskontroll. Veldig ofte vil våre kunder oppleve høy kvalitet i våre produkter for risikovurdering i forkant av underskriving kontrakt. Vi jobber i tiltaksklasse 1-2. 


når prosjektet pågår

Når prosjektet pågår er det en rekke forhold knyttet til kvalitet som bør følges opp og undersøkes. Feil utførelse i bygninger oppdager ofte ikke naturlig av seg selv for flere år etter utførelsen, og det er til alle sin fordel om feil avdekkes så tidlig som mulig. Vi kan bistå med kontroll av de viktigste deler knyttet til bygg. Klimakonstruksjon, bad, innvendige og utvendige overflater, tak, og fuktforhold mot grunn. Som regel er fukt fellesnevneren, og man vil ikke ha et bygg som i værste tilfelle skaper kondens. De saker i prosjekter som bør kvalitetskontrolleres er blant noe bemanninsplan, fremdriftsplan, betalingsplan og riggplan. Vi har lang erfaring fra en rekke prosjekter og finner stort sett alltid noe som kan bli bedre - vurdert opp mot ressurser, tid og kvalitet. 

når prosjektet avsluttes

Når prosjektet avsluttes er det lurt med en detaljert kontroll på at alt har blitt som avtalt. For forbruker er det ofte avtalt en fast pris, og et fast tidspunkt. Da, om det i så fall har skrantet på noe i prosjektet, er det kun kvalitet det står på. Og denne kvaliteten er vel definert i norske standarder og norske plan og bygningslover. Det vi kan bistå med i slike saker er kvalitetskontroll og beregning av kostnader for utbedring av eventuelle mangler. Vi bistår ikke i forhandling på overtakelsessdagen, men er loyal mot bygningen og de kvaliteter denne skal ha ut fra avtaler gjort mellom selger og kjøper. 


Deler av prosjektet

Et byggeprosjekt virker for mange som noe de fleste kan ta kontroll på å gjennomføre. Det er det ikke. Et byggeprosjekt er et komplisert prosjekt sammensatt av en rekke forskjellige spesialiser og av flere aktører som er ute etter profitt. Risiko i bransjen som driver med byggeprosjekter er enorm, noe man kan se på den lange rekken med konkurser som rammer byggebransjen årlig i dårlige og gode tider. Vi har en lang rekke relevante produkter knyttet til oppføring av bygninger som kan komme forbruker og byggherre til fordel. Vi tar ikke sider i saker som dette, men er loyal mot prosjektet og selve konstruksjonen.